Renovering af lejlighed

Vision

Overholde gældende lovgivning og opretholde en tilfredsstillende standard i ejendommen.

Generelt

Alle arbejder i din lejlighed skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i over­ensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.

NB. Bestyrelsen kan ved etablering af bad og toilet stille krav om dokumentation (rapport med billeder) fra aut. rådgiver (ingeniør eller byggesagkyndig) for, at sikre at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Dette sker typisk kun i de tilfælde, hvor etageadskillelsen ønskes gennembrudt. Det er bestyrelsen magtpåliggende at underboen ikke efterfølgenden får følgeskader efter en ombygning ved overboen. Der kan også stilles krav om tegning af en all-risk forsikring, hvis ombygningen er omfattende efter bestyrelsens opfattelse.

I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

Læs mere her: http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/ansoegning-om-byggearbejde/lejlighed/sammenlaegning-af-lejligheder

Ellers tag kontakt til Center for byggeri ved Københavns Kommune:

Njalsgade 13, Postboks 416, 1504 København V, tlf.: 33 66 52 00, mail: bygninger@tmf.kk.dk