Klageprocedure

Alle klager i forhold til regler og vedtægter skal ske pr. mail til abenhave@gmail.com

Denne klageprocedure finder anvendelse ved overtrædelse af regler og vedtægter i:

Andelsboligforening Enghave ved Enghave Plads (AB Enghave)

OM ORDENSREGLER

Vedtægter og husorden fastsætter vores ordensregler. Reglerne giver nogle generelle anvisning om, hvordan man skal behandle sin bolig i ejendommen og hvilke hensyn man skal tage til sine medbeboere. Yderligere informeres andelshaver om, at AB Enghaves hjemmeside , udstiller foreningens gældende regler og vedtægter .

HVAD SKER DER HVIS ORDENSREGLERNE OVERTRÆDES?

Overholder en beboer ikke ordensreglerne, bør skadelidte så vidt muligt forsøge at tale sig til rette med vedkommende. Hvis overtrædelsen medfører væsentlig ulemper for de øvrige beboere og det overhovedet ikke er muligt at nå til forståelse, er det nødvendigt at starte en egentlig klagesag.

SKRIFTLIG KLAGE OG ADVARSEL

De beboere, der generes, skal indsende en klage til bestyrelsen. For at sikre sig mod tilfældige eller uberettigede klager, er det en hovedregel, at en klage skal indsendes skriftligt og så vidt muligt underskrevet af flere husstande, der kan bekræfte klagens indhold.

Klagen skal indeholde:

  • en udførlig beskrivelse af problemerne, og
  • en redegørelse for på hvilke tidspunkter det foregår, så vidt muligt med angivelse af både datoer og klokkeslæt.

Bestyrelsen eller dennes administrator vil herefter skrive til den der klages over og give:

  • en beskrivelse af den eller de ting der klages over,
  • en generel påmindelse om at overholde regler og vedtægter, og
  • en advarsel om, at gentagelser betragtes som misligholdelse af regler og vedtægter, hvilket kan medføre eksklusion.

Det bliver ikke oplyst, hvem der har klaget, men kun at klagerne er foreningen bekendt. Klagerne skal dog være opmærksomme på at såfremt en sag kommer i beboerklagenævnet eller i Boligretten, vil den der klages over altid få ret til at se sagens akter og dermed også, hvem der har underskrevet klagen.

ADVARSLEN HJÆLPER IKKE

Hvis advarslen/klager ikke løser problemet, må andelshaver på ny indsende en klage til abenghave@gmail.com, og så vidt muligt underskrevet af flere husstande. Der skal igen være en beskrivelse af, hvad der foregåret og hvornår. Beboeren modtager herefter en ny advarsel, der indskærper, at generne øjeblikkelig skal ophøre, og at gentagelser medfører at sagen indbringes for beboerklagenævnet eller hvis nødvendigt, at andelshaver ekskluderes. Klagerne vil bliver orienteret som ved 1. klage.

ADVARSLER HJÆLPER FORTSAT IKKE

Såfremt problemet fortsat ikke bliver løst, er det nødvendigt at indsende en tredje klage på samme vis som de foregående.

Bestyrelsen eller dennes administrator vil herefter tage retslige skridt til at andelshaver ekskluderes efter reglerne i vedtægter, samt lejeloven hvis det skønnes nødvendigt. Såfremt det findes nødvendigt at ekskludere  betyder dette, at sagen overgives til foreningens advokat, som via anbefalet brev informere andelshaver om de er ekskluderet, og skal fraflytte deres andelsbolig.

Sker dette ikke  stævnes andelshaver og sagen indberettes til  boligretten hvilket vil medføre betydelige omkostninger for den ekskluderede andelshaver hvis foreningen får medhold, derefter optages retskendelsen til dom og den ekskluderede andelshaver vil blive sat ud af fogeden. De beboere der har klaget må her være indstillet på at de bliver indkaldt som vidner, og dermed skal stå frem under vidneansvar og redegøre for problemerne, sammen med den dokumentation foreningen og foreningens advokat fremlægger.