Gårdlaug & regler

AB Enghave er blevet aktiv medlem af bestyrelsen for 4. Karre´s Gårdlaug

AB Enghaves bestyrelse vil med indtrædelsen i Gårdlaugets bestyrelse  være med til at sikre en proaktiv bestyrelsen, der arbejder for at sikre et godt og fælles gårdmiljø for alle medlemmer!

4. Karre´s Gårdlaug er kommet på nettet, og det er således muligt at løbende selv at orientere sig om deres aktiviteter mv.. Med deres lancering af deres hjemmeside er det også blevet muligt at kommunikere digitalt med bestyrelsen for gårdlauget.

 • Hjemmeside (https://sites.google.com/site/4karresgaardlaug/)
 • Email  (4.karres.gaardlaug@gmail.com)

Generelt om gården & skrald

Vi betaler selv for rengøring i gården, så hold derfor gården pæn! Det er til vores alles bedste.

Glas skal i en glas container (http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/sorter-dit-affald/glas/naermeste-glascontainer)

Pap skal smides i pap container og ikke bare smides ved vores skraldespande.

Batterier skal i batteri beholderen, som står ved porten.

Aviser skal i avis containeren.

Storskrald skal til storskralds rummet efter boldbanen i gården, husk at overholde gældende regler for storskrald, gældende regler bestemt af gårdlauget står skrevet ved storskralds pladsen.
Overholdes gældende regler ikke, fjernes affaldet for andelshavers egen regning. (Vil blive opkrævet over huslejen)

ORDENSREGLEMENT FOR GÅRDEN

 1. Hunde og katte i gården skal føres i snor og må ikke forrette deres nødtørft noget sted i gården.
 2. Det er kun tilladt for børn under 10 år at cykle i gården og dette må kun foregå på stierne.
 3. Henstilling af cykler, barnevogne m.v. skal ske på de dertil indrettede steder.
 4. Parkering at motoriserende køretøjer i anlægget er ikke tilladt (j.v.f brandvæsenets regler).
 5. Boldspil er ikke tilladt på græsarealerne. Ingen boldspil efter kl.22.
 6. Låget på sandkasserne skal lukkes efter brug.
 7. Henkastning af papir, kapsler og andet affald er ikke tilladt.
 8. Alt affald skal anbringes i de opstillede containere. Containerne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes helt.
 9. Storskrald stilles på fliserne for enden af storskralderummet. Storskrald omfatter ikke brædder, puds og andet bygningsaffald. Det pålægger de enkelte beboere at  bortskaffe dette.
 10. Samtlige adgangsveje til gården skal holdes aflåst. Nøgle til portene kan fås ved   henvendelse til gårdlaugets bestyrelse.
 11. Musik o.l. samt støjende underholdning og adfærd i øvrigt må ikke være til gene for de øvrige beboere. Fra kl.24 skal der være absolut ro i gården. Der appelleres til i hverdagene at tage særligt hensyn til gårdens beboere.
 12. Anlægget er privat og personer der ikke er bosat i karreens ejendomme, har ikke adgang hertil, medmindre det drejer sig om en husstands private gæster. Mindre sammenkomster er tilladt i gården, hvis de ansvarlige selv sørger for oprydning umiddelbart efter.
 13. Borde, stole og bænke må gerne flyttes, men skal sættes på plads efter brug.
 14. Hærværk mod inventar i gården medfører erstatningspligt.
 15. Beboere og deres husstand er forpligtiget til at efterkomme enhver anvisning fra gårdlaugets side, der har hjemmel i nærværende ordensreglement.
 16. Overtrædelse af dette ordensreglement sanktioneres i henhold til lovgivning og politivedtægten.
 17. Dette ordensreglement forpligter karreens husstande og er gældende for hele gårdarealet.